Thursday, 10 November 2011

Nhung dieu can biet 1

Tre chia lam 3 giai doan trong nam dau chao doi
1. Giai doan bu sua: tu 0 -6 thang
2. Giai doan tu 6-9 thang
3. Giai doan tu 9 thang (an cung gia dinh)
Nhung dieu can chu y
Khong su dung mat ong de so luoi (theo dan gian) cho tre duoi 1tuoi, vi trong mat ong co nguy co bi nhiem vi khuan gay hai cho baby. So luoi be bang nuoc dun soi de nguoi hoac nuoc soda gas khong duong.
- Nen su dung nuoc dun soi de nguoi cho tre su dung
- Sua me la tot nhat cho tre vi giup tre co suc de khang tot, neu tre bi sot, troi nong nen cho tre uong them nuoc.
- Cho tre uong vitamin D ngay sau khi tre 2tuan tuoi.
1. Fra 0-4-6thang tuoi
- Tre so sinh chua hoan thien he thong tieu hoa, he thong duong ruot, do vay chi cho tre so sinh bu sua me hoac sua bot danh cho tre so sinh.
- Than cua tre rat han che dao thai chat du thai trong co the va muoi ra ngoai, nghia la khong nen de than cua baby hoat dong qua tai, do vay nen chu y den nhung loai thuc an va chat khoang, muoi cho tre.
- Dau hieu nhan biet tre da co the bat dau an dam
** Mau doi, thuc day nhieu lan vao ban dem doi bu, to mo nhin vao mieng luc nguoi lon dang an, tre co the ngang cao dau va bang dau co the ngoi(mac du co nguoi vin), mo mieng, danh luoi khi dut muong vao mieng....

No comments:

Post a Comment